LIVSMESTRINGSKOFFERTEN

Det første vingeslaget har allerede skjedd gjennom Silje Marie sin sommerfugleffekt. Nå jobber vi med de neste vingeslagene slik at enda flere skal bli bevisstgjort og styrket gjennom “sommerfugleffekten”. Vi jobber med en digital «Livsmestringskoffert». Denne kofferten har som mål å fremme psykologisk robusthet hos barn og fremme fokuset på relasjons- og samspillskvalitet i norske barnehager.

I tillegg til Silje Marie sin erfaringshistorie, får vi gjennom workshops med oss forskning og faglig tyngde - og skal sammen med dosent Pål Roland, stipendiat Cecilie Evertsen-Stanghelle og pedagog Ragnhild Eielsen Wiig , samt innspill fra pedagogisk- og avdelingsleder fra 6 kommunale barnehager i Stavanger, komme frem til viktige temaer som skal filmatiseres.


Et nytt kapittel er tatt inn i barnehageloven pr 01.01.21. Det er et lovverk som omhandler barns rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. Trygghet kan være noe mer og større enn bare fravær av mobbing. Med bakgrunn i dette har Sommerfugleffekten som formål å styrke dem som jobber med de aller yngste. Det må jobbes systematisk for å forebygge utestenging og mobbing, og skape et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Vi ønsker å rette fokus på hvordan en kan bruke forskning til å endre og forbedre praksisfeltet som en del av den faglige utviklingen i barnehagene. Kompetente voksne er avgjørende i barns liv for å skape selvregulerte og motstandsdyktige barn. Den største effekten av filmene våre skal være at samtlige fagansatte og ufaglærte skal ha fokus på og evne å skape kontekster som fremmer psykisk robusthet gjennom kraften som ligger i det relasjonelle samspillet mellom barn og voksne. Videre skal filmene med dagsaktuelle og relevante tema, med tilhørende verktøy og refleksjonsoppgaver, bidra til å øke kvaliteten på den gode og bevisstgjørende samtalen mellom fagpersonell og foreldrene - for derigjennom å øke samspillskvaliteten i møte med hvert enkelt barn. Målet er at filmene i tillegg tilgjengeliggjøres for foreldre og gir grunnlag for gode samtaler sammen med barna sine. 


Den ønskede effekten for barnehagene er at verktøyene og oppgavene skal skape mer nysgjerrighet og forståelse i forhold til barnets hverdag. Ved å være transparente i forhold til hvilken kompetanse og kunnskap de ansatte i barnehagen har, skal Livsmestringskofferten bidra til kvalitet i samspillet barnehage og hjem.

En viktig ønsket effekt er at filmene, som bygger på forskning, ferske erfaringer fra praksisfeltet og brukermedvirkning, enkelt skal kunne tilgjengeliggjøres på studiesteder i hele Norge. Filmene vil være relevante for alle pedagogiske utdanninger hvor studentene skal ut og jobbe med barn.
 

Etter at dette prosjektet er ferdig, ønsker vi å videreutvikle dette med mer undervisningsmateriell - samt etter hvert bygge på med flere aktuelle caser. Målet er å lansere et helhetlig digitalt undervisningsprogram, i første omgang til barnehagene i Stavanger kommune og deretter barnehager i Rogaland. Siden distribusjon vil skje digitalt er det naturlig og enkelt å tilby dette nasjonalt til samtlige barnehager i hele Norge. 


Sommerfugleffekten har en drøm om at alle skal bli sett og respektert som det hele mennesket man er.