LIVSMESTRINGSKOFFERTEN

Den første ringen i vannet har allerede skjedd gjennom Silje Marie sin Sommerfugleffekt. Nå jobber vi med de neste ringene i vannet slik at enda flere skal bli bevisstgjort og styrket gjennom “sommerfugleffekten”. Vi jobber med en digital «Livsmestringskoffert». Denne kofferten har som mål å fremme psykologisk robusthet hos barn og fremme fokuset på relasjons- og samspillskvalitet i norske barnehager.

I tillegg til Silje Marie sin erfaringshistorie, får vi gjennom workshops med oss forskning og faglig tyngde - og skal sammen med dosent Pål Roland, stipendiat Cecilie Evertsen-Stanghelle og pedagog Ragnhild Eielsen Wiig , samt innspill fra pedagogisk- og avdelingsleder fra 6 kommunale barnehager i Stavanger, komme frem til viktige temaer som skal filmatiseres.

Ny mobbelov i barnehagen pr 01.01.21 krever at det må jobbes systematisk for å forebygge utestenging og mobbing, og skape et godt miljø der barna trives og er sosialt inkludert. Formålet vårt er å styrke dem som jobber med de aller yngste. Vi ønsker å rette fokus på hvordan en kan bruke forskning til å endre og forbedre praksisfeltet som en del av den faglige utviklingen i barnehagene. Kompetente voksne er avgjørende i barns liv for å skape selvregulerte og motstandsdyktige barn. Den største effekten av filmene våre skal være at samtlige fagansatte og ufaglærte skal ha fokus på og evne å skape kontekster som fremmer psykisk robusthet gjennom kraften som ligger i det relasjonelle samspillet mellom barn og voksne. Videre skal filmene med dagsaktuelle og relevante tema, med tilhørende verktøy og refleksjonsoppgaver, bidra til å øke kvaliteten på den gode og bevisstgjørende samtalen mellom fagpersonell og foreldrene - for derigjennom å øke samspillskvaliteten i møte med hvert enkelt barn. Målet er at filmene i tillegg tilgjengeliggjøres for foreldre og gir grunnlag for gode samtaler sammen med barna sine. 


Den ønskede effekten for barnehagene er at verktøyene og oppgavene skal skape mer nysgjerrighet og forståelse i forhold til barnets hverdag. Ved å være transparente i forhold til hvilken kompetanse og kunnskap de ansatte i barnehagen har, skal Livsmestringskofferten bidra til kvalitet i samspillet barnehage og hjem.

En viktig ønsket effekt er at filmene, som bygger på forskning, ferske erfaringer fra praksisfeltet og brukermedvirkning, enkelt skal kunne tilgjengeliggjøres på studiesteder i hele Norge. Filmene vil være relevante for alle pedagogiske utdanninger hvor studentene skal ut og jobbe med barn.
 

Etter at dette prosjektet er ferdig, ønsker vi å videreutvikle dette med mer undervisningsmateriell - samt etter hvert bygge på med flere aktuelle caser. Målet er å lansere et helhetlig digitalt undervisningsprogram, i første omgang til barnehagene i Stavanger kommune og deretter barnehager i Rogaland. Siden distribusjon vil skje digitalt er det naturlig og enkelt å tilby dette nasjonalt til samtlige barnehager i hele Norge. 


Sommerfugleffekten har en drøm om at alle skal bli sett og respektert som det hele mennesket man er.